Бакалавърски програми

Бакалавърското обучение във ФКСТ се провежда по специалностите:

  • "Компютърно и софтуерно инженерство"
  • "Информационни технологии в индустрията"

Специалността „Компютърно и софтуерно инженерство” е най-актуалната, перспективна и безспорно най-желаната специалност, ранкирана на първо място в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” в Рейтинговата система на висшите училища в България, изготвена от МОН.

Обучението има за цел да осигури високопрофесионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютърни и софтуерни системи и приложения. Обучението по специалността предоставя голяма адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с бъдещото развитие на компютърното и софтуерното инженерство.

Бакалавърската програма по „Информационни технологии в индустрията“ има за цел подготовката на широко профилни инженери със задълбочена компютърна подготовка и насоченост към съвременните индустриални информационни системи и компютърни технологии и приложението им в различни индустриални области и приложения.

За по-подробна информация може да разгледате учебните планове  и кратки характеристики на изучаваните дисциплини на:

 - Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"

 - Специалност "Информационни технологии в индустрията"