НОВИНИ / ОБЯВИ


/30.11.2018/

ЗАЯВЛЕНИЯ за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти

Бакалаври 2 курс, летен семестър, учебна 2018/2019 г.

Бакалаври 3 курс, летен семестър, учебна 2018/2019 г.

 

/08.11.2018/
Разпределение на студенти - магистри 2018/2019, специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти.
 
/11.10.2018/
II Класиране магистри 2018/2019 специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" - Държавна поръчка
 
/09.10.2018/
След среща с ректорското ръководство и дискусия на Факултетен съвет, Факултетният съвет на ФКСТ взе решение да не обявява платено обучение за учебната 2018/2019 г.
 
/05.10.2018/
Класиране магистри 2018/2019  специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" - Държавна поръчка

Класирането за платено обучение специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ за учебната 2018/2019 г., ще излезе след среща с ректорското ръководство, която е насрочена за следващата седмица.

Поради недостатъчен брой желаещи за обучение в специалност „Графичен и уеб дизайн“ обучение няма да се провежда.

 

/21.09.2018/
Ликвидационна сесия - КСИ магистри
 
/21.09.2018/
Разпределение 3 курс бакалаври 2018_2019 - избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти специалност КСИ
 
Разпределение 4 курс бакалаври 2018_2019- избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти специалност КСИ
 
/31.08.2018/
Годишна ликвидационна сесия - КСИ бакалаври, бакалаври - абсолвенти
 
/25.06.2018/
Поправителна изпитна сесия -  КСИ бакалаври 
 
/25.06.2018/
Изпитна сесия -  КСИ магистри
 
/25.06.2018/
 Изпитна сесия -  ГУД  магистри

/11.05.2018/

ЛЕТНИ ПРАКТИКИ

За студенти от II и III курс, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ и специалност "Информационни технологии в индустрията" от 02.07. 2018 г. до 13.07.2018 г. за учебната 2017/2018г.
ще се проведе лятна практика, както следва

ЗАЯВЛЕНИЕ КСИ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ КСИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ИТИ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ИТИ

ОТЧЕТ, СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА  (Предават се при записване на семестъра)

 
/27.04.2018/
Изпитна сесия, бакалаври - абсолвенти 2017/2018
 
/16.04.2018/
Заявление за разпределение  - 2 курс бакалаври, специалност КСИ
Заявление за разпределение  - 3 курс бакалаври, специалност КСИ
Всеки студент трябва да подаде заявление в срок от 16.04.2018г. до 27.04.2018г.
 
/16.04.2018/
Заявление за разпределение - 2 курс бакалаври, специалност ИТИ
Заявление за разпределение  - 3 курс бакалаври, специалност ИТИ
Всеки студент трябва да подаде заявление в срок от 16.04.2018г. до 27.04.2018г.
 
 
/02.02.2018/
Зимна изпитна сесия, магистри 2017/2018
 
/22.01.2018/
Поправителна сесия, бакалаври 2017/2018
 
/18.01.2018/
ДАТИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
 
/15.01.2018/
Заявление - магистри
специалност „Графичен и уеб дизайн“
за избираема дисциплина и курсов проект
летен семестър 2017/2018 г.
 
/12.01.2018/
Заявление - магистри
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
летен семестър 2017/2018 г.
 
/22.11.2017/

ЗАЯВЛЕНИЯ за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти

Бакалаври 2 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Бакалаври 3 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

 

/13.10.2017/

На 16.10.2017 г., от 11:00 часа в зала 2140 ще се проведе официално откриване на учебната 2017/2018 година, ОКС "Магистър", специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" и специалност "Графичен и уеб дизайн".

/12.10.2017/

Записването за ОКС "Магистър", специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" и специалност "Графичен и уеб дизайн" приключи. Няма да има второ класиране.

/25.09.2017/

СТИПЕНДИЯ "ЛУКА БЕКЯРОВ"
повече информация

/21.09.2017/

Заповядайте на тържествено откриване на Новата учебна година на 25.09.2017г., 11:00 ч., зала 12602, бл.12.

/18.09.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ, БАКАЛАРИ 2017-2018

/13.09.2017/

ДАТИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ, ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

/05.09.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ,  МАГИСТРИ 2017  -  2018

 

График на учебния процес на МАГИСТРИ - АБСОЛВЕНТИ за учебната 2017-2018


Прием за магистърски програми за учебната 2017/2018 година
 

Подаване на документи

18.09 - 04.10.2017 вкл.

Първо класиране

06.10.2017

Записване

09.10 - 11.10.2017

Второ класиране (при наличие на незаети места по държавна поръчка)

12.10.2017

Записване от второ класиране, ако има такова

13.10 - 16.10.2017

/11.08.2017/

Представяме на Вашето внимание, набор от документи необходими за кандидатсване за МАГИСТРАТУРА
специалност "Компютърно и софтуерно инженерстов" и "Графичен и уеб дизайн". 

Заявление за специалност "КСИ"
Заявление за специалност "ГУД"

Молба от студенти - степен бакалавър;
Молба от студенти - след изравнително обучение;
Молба от студенти - след изравнително обучение професионален бакалавър;

 

СПРАВОЧНИК НА ПЪРВОКУРСНИКА

Справочник на Първокурсника 2017
 

/22.06.2017/

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ БАКАЛАВРИ СПЕЦИАЛНОСТ "КСИ"

СЕСИЯ МАГИСТРИ  СПЕЦИАЛНОСТ "КСИ" 

ДАТИ И КОМИСИИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ЮЛИ 2017

 

/13.06.2017/

ЛЕТНИ ПРАКТИКИ

За студенти от II и III курс, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
от 03.07. до 14.07.2017г. за учебната 2016/2017г.
ще се проведе лятна практика, както следва

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ,  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ

/21.05.2017/

Поправителна сесия -  ОКС МАГИСТРИ 

Поправителна сесия  - ОКС БАКАЛАВРИ

/04.05.2017/

Сесия  ОКС   БАКАЛАВРИ -VIII-ми семестър

/27.04.2017/

Поправителна сесия -  ОКС  МАГИСТРИ  "КСИ"

/21.03.2017/

График на преподаватели членове на катедра "КС"

/16.02.2017/

График  на учебния процес за учебната 2016/2017 год.
За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – абсолвенти
Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, редовно обучение
и „Компютърни науки и инженерство”, редовно обучение на английски език

/01.02.2017/

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КСИ, ОКС БАКАЛАВРИ

/27.01.2017/

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Налични са свободни места по програма ЕРАЗЪМ + , за обучение или за подготовка на дипломна работа в следните държави: Испания, Италия, Гърция, Литва, Македония, Словения и Турция.

За повече информация :
доц. Минковска, зам. Декан на ФКСУ по програма  ЕРАЗЪМ +
каб. 2324, тел. 965 33-17 

/27.01.2017/

ЗАЯВЛЕНИЯ МАГИСТРИ ЗА СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ  И ПРОЕКТИ

Срок за предаване 01.02.2017

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

за набиране на асоциирани партньори

Консорциум УНИТе  (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), създаден от  СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаски университет „проф. д-р Асен Златаров“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори.

Процедурата е във връзка с разработване на проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения, Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие, Специфична цел 1 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения, Компонент 2 Информатика и информационни и комуникационни технологии. Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

За участие в процедурата на избор на асоциирани партньори кандидатите е необходимо да представят Предложение за участие (по образец). Електронен вариант на документа може да се намери на www.fmi.uni-sofia.bg или да бъде заявен на адрес CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg.  На посочения сайт се намират и необходимите документи за информация, които се считат за неделима част от настоящата покана: Критерии и методология за оценка на предложенията и  Декларация за партньорство (по образец от ОП НОИР), която ще се подписва от асоциираните партньори.

Кандидатът за асоцииран партньор следва да представи своето Предложение за участие на официална бланка на представляваната организация, подписано и  подпечатано.  За да бъде разгледано и оценено, Предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: 1164 гр. София, бул. „Джеймс Баучър” № 5, Факултет по математика и информатика на СУ, стая 204, в срок до 17.00 часа на 2 декември 2016 година.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни условия.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.

/17.10.2016/

„ЕВРОФУТБОЛ“ ДАВА СТИПЕНДИЯ!

За четвърта поредна година българският букмейкър „Еврофутбол“ организира специална стипендия „Лука Бекяров“ на стойност 2500 лева!

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да кандидатстват студенти на Техническия университет в София, факултет „Компютърни системи и управление” (ФКСУ), които:
- са 1-ви курс и имат бал 29 включително от кандидатстудентските изпити
- са 2-ри и 3-ти курс и имат бал над 5.00 включително

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА СТИПЕНДИЯТА СА АКАДЕМИЧНИЯТ УСПЕХ И ПОСТИЖЕНИЯТА В КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Необходими документи за кандидатстване: Формуляр за кандидатстване (изтегля се от сайта www.bcaf.bg -http://www.bcaf.bg/bg/resursi/za-tarsesti-pomost/934-stipendia-luka-bekyarov-2016.html

Моля да опишете всички ваши постижения в кандидатурата.

Краен срок за подаване на документите: 10.11.2016 г. включително по електронен път на адрес: yana@bcause.org

За повече информация: 02/981 19 01 Фондация „BCause“ или 0884 296 290 – Яна Рупева.

Стойност на стипендията: 2500 лева – 10 месеца по 250 лева.

Забележка: След първоначалния подбор по документи с избраните финалисти ще бъде проведено интeрвю, което ще определи крайния получател на стипeндията.

Специалната стипендия „Лука Бекяров” е финансирана от „Еврофутбол“ и е част от програма „Готови за успех” на Фондация „BCause“

Студентите от останалите курсове и специалности, които са пълни сираци или с един родител, могат да се запознаят със стипендиантската програма „Готови за успех” на www.bcaf.bg.