НОВИНИ / ОБЯВИ

/20.02.2018/
Разпределение на студенти - магистри
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти летен семестър 2017/2018 г.
 
/06.02.2018/
Разпределение на студенти - магистри
специалност „Графичен и уеб дизайн“
за избираеми дисциплини и курсови проекти летен семестър 2017/2018 г.
Всеки студент, който желае да смени  курсов проект може
да подаде заявление в свободен текст от 07.02.2018 г. до 16.02.2018 г.
 
 
/06.02.2018/
Разпределение на студенти - магистри
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти летен семестър 2017/2018 г.
Всеки студент, който желае да смени курсова работа или курсов проект може
да подаде заявление в свободен текст от 07.02.2018 г. до 16.02.2018 г.
 
 
/02.02.2018/
Зимна изпитна сесия, магистри 2017/2018
 
/22.01.2018/
Поправителна сесия, бакалаври 2017/2018
 
/18.01.2018/
ДАТИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
 
/15.01.2018/
Заявление - магистри
специалност „Графичен и уеб дизайн“
за избираема дисциплина и курсов проект
летен семестър 2017/2018 г.
 
/12.01.2018/
Заявление - магистри
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
летен семестър 2017/2018 г.
 
 
/10.01.2018/
Разпределение на студенти - бакалаври
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
2 курс, летен семестър 2017/2018 г.
Всеки студент, който желае да смени курсова работа може
да подаде заявление в свободен текст  до 19.01.2018 г.
 
 
/05.01.2018/
Разпределение на студенти - бакалаври
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
3 курс, летен семестър 2017/2018 г.
Всеки студент, който желае да смени курсова работа или курсов проект може
да подаде заявление в свободен текст от 08.01.2018 г. до 19.01.2018 г.
 

/22.11.2017/

ЗАЯВЛЕНИЯ за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти

Бакалаври 2 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Бакалаври 3 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

 

/13.10.2017/

На 16.10.2017 г., от 11:00 часа в зала 2140 ще се проведе официално откриване на учебната 2017/2018 година, ОКС "Магистър", специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" и специалност "Графичен и уеб дизайн".

/13.10.2017/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МАГИСТРИ, СПЕЦИАЛНОСТ КСИ

/13.10.2017/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МАГИСТРИ, СПЕЦИАЛНОСТ ГУД

/12.10.2017/

Записването за ОКС "Магистър", специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" и специалност "Графичен и уеб дизайн" приключи. Няма да има второ класиране.

/06.10.2017/

КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ 2017/2018

/05.10.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ, МАГИСТРИ АБСОЛВЕНТИ

/02.10.2017/

На 12.10. 2017 г., от 08:00 часа в зала 1316 ще се проведе изпит по Програмрне за интернет и SQL и мрежови технологии за достъп.

/25.09.2017/

Поради извършване на ремонтни дйности, графика на някои основни зали се променя.
Временен график

 

/25.09.2017/

СТИПЕНДИЯ "ЛУКА БЕКЯРОВ"
повече информация

 

 

/21.09.2017/

Заповядайте на тържествено откриване на Новата учебна година на 25.09.2017г., 11:00 ч., зала 12602, бл.12.

/18.09.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ, БАКАЛАРИ 2017-2018

/13.09.2017/

ДАТИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ, ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

/05.09.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ,  МАГИСТРИ 2017  -  2018

 

График на учебния процес на МАГИСТРИ - АБСОЛВЕНТИ за учебната 2017-2018


Прием за магистърски програми за учебната 2017/2018 година
 

Подаване на документи

18.09 - 04.10.2017 вкл.

Първо класиране

06.10.2017

Записване

09.10 - 11.10.2017

Второ класиране (при наличие на незаети места по държавна поръчка)

12.10.2017

Записване от второ класиране, ако има такова

13.10 - 16.10.2017

 
/01.09.2017/
 
Разпределение на студенти – бакалаври
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
по избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
3 курс, зимен семестър 2017/2018 г
 
Разпределение на студенти - бакалаври
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
по избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект
4 курс, зимен семестър 2017/2018 учебна година

 

 

/11.08.2017/

Представяме на Вашето внимание, набор от документи необходими за кандидатсване за МАГИСТРАТУРА
специалност "Компютърно и софтуерно инженерстов" и "Графичен и уеб дизайн". 

Заявление за специалност "КСИ"
Заявление за специалност "ГУД"

Молба от студенти - степен бакалавър;
Молба от студенти - след изравнително обучение;
Молба от студенти - след изравнително обучение професионален бакалавър;

 

СПРАВОЧНИК НА ПЪРВОКУРСНИКА

Справочник на Първокурсника 2017
 

 

/29.06.2017/

ЛЕТНИ СТАЖОВЕ -  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

/22.06.2017/

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ БАКАЛАВРИ СПЕЦИАЛНОСТ "КСИ"

СЕСИЯ МАГИСТРИ  СПЕЦИАЛНОСТ "КСИ" 

ДАТИ И КОМИСИИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ЮЛИ 2017

 

/13.06.2017/

ЛЕТНИ ПРАКТИКИ

За студенти от II и III курс, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
от 03.07. до 14.07.2017г. за учебната 2016/2017г.
ще се проведе лятна практика, както следва

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ,  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ

/21.05.2017/

Поправителна сесия -  ОКС МАГИСТРИ 

Поправителна сесия  - ОКС БАКАЛАВРИ

/04.05.2017/

Сесия  ОКС   БАКАЛАВРИ -VIII-ми семестър

/27.04.2017/

Поправителна сесия -  ОКС  МАГИСТРИ  "КСИ"

/21.03.2017/

График на преподаватели членове на катедра "КС"

/16.02.2017/

График  на учебния процес за учебната 2016/2017 год.
За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – абсолвенти
Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, редовно обучение
и „Компютърни науки и инженерство”, редовно обучение на английски език
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  МАГИСТРИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

/01.02.2017/

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КСИ, ОКС БАКАЛАВРИ

/27.01.2017/

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Налични са свободни места по програма ЕРАЗЪМ + , за обучение или за подготовка на дипломна работа в следните държави: Испания, Италия, Гърция, Литва, Македония, Словения и Турция.

За повече информация :
доц. Минковска, зам. Декан на ФКСУ по програма  ЕРАЗЪМ +
каб. 2324, тел. 965 33-17 

/27.01.2017/

ЗАЯВЛЕНИЯ МАГИСТРИ ЗА СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ  И ПРОЕКТИ

Срок за предаване 01.02.2017

 

/28.11.2016/

Заявления за разпределение  - 2 курс бакалаври - хуманитарна дисциплина;

Заявления за разпределение - 3 курс бакалаври - за разпределения по модули;

/02.11.2016/

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

за набиране на асоциирани партньори

Консорциум УНИТе  (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), създаден от  СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаски университет „проф. д-р Асен Златаров“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори.

Процедурата е във връзка с разработване на проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения, Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие, Специфична цел 1 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения, Компонент 2 Информатика и информационни и комуникационни технологии. Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

За участие в процедурата на избор на асоциирани партньори кандидатите е необходимо да представят Предложение за участие (по образец). Електронен вариант на документа може да се намери на www.fmi.uni-sofia.bg или да бъде заявен на адрес CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg.  На посочения сайт се намират и необходимите документи за информация, които се считат за неделима част от настоящата покана: Критерии и методология за оценка на предложенията и  Декларация за партньорство (по образец от ОП НОИР), която ще се подписва от асоциираните партньори.

Кандидатът за асоцииран партньор следва да представи своето Предложение за участие на официална бланка на представляваната организация, подписано и  подпечатано.  За да бъде разгледано и оценено, Предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: 1164 гр. София, бул. „Джеймс Баучър” № 5, Факултет по математика и информатика на СУ, стая 204, в срок до 17.00 часа на 2 декември 2016 година.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни условия.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.

/17.10.2016/

„ЕВРОФУТБОЛ“ ДАВА СТИПЕНДИЯ!

За четвърта поредна година българският букмейкър „Еврофутбол“ организира специална стипендия „Лука Бекяров“ на стойност 2500 лева!

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да кандидатстват студенти на Техническия университет в София, факултет „Компютърни системи и управление” (ФКСУ), които:
- са 1-ви курс и имат бал 29 включително от кандидатстудентските изпити
- са 2-ри и 3-ти курс и имат бал над 5.00 включително

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА СТИПЕНДИЯТА СА АКАДЕМИЧНИЯТ УСПЕХ И ПОСТИЖЕНИЯТА В КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Необходими документи за кандидатстване: Формуляр за кандидатстване (изтегля се от сайта www.bcaf.bg -http://www.bcaf.bg/bg/resursi/za-tarsesti-pomost/934-stipendia-luka-bekyarov-2016.html

Моля да опишете всички ваши постижения в кандидатурата.

Краен срок за подаване на документите: 10.11.2016 г. включително по електронен път на адрес: yana@bcause.org

За повече информация: 02/981 19 01 Фондация „BCause“ или 0884 296 290 – Яна Рупева.

Стойност на стипендията: 2500 лева – 10 месеца по 250 лева.

Забележка: След първоначалния подбор по документи с избраните финалисти ще бъде проведено интeрвю, което ще определи крайния получател на стипeндията.

Специалната стипендия „Лука Бекяров” е финансирана от „Еврофутбол“ и е част от програма „Готови за успех” на Фондация „BCause“

Студентите от останалите курсове и специалности, които са пълни сираци или с един родител, могат да се запознаят със стипендиантската програма „Готови за успех” на www.bcaf.bg. 


/12.10.2016/

Разпределение по групи на ОКС "Магистър" за учебната 2016-2017г.

Изпит "МСКМ" ОКС "Магистър" - 13.10.2016 г. от 09:30 в зала 2429

/04.10.2016/

Студенти  ОКС "Бакалавър" -  V и VII  семестър, могат да променят разпределенията си по курсови проекти и курсови работи до 07.10.2016. Кабинет 1443. Инспектор Виктория Илиева.

КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ  2016/2017

/26.09.2016/

Разпределение V-ти семестър ОКС Бакалавър

Разпределение VII-ми семестър ОКС Бакалавър
 

/19.09.2016/

КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ ИЗРАВНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ - записването ще започне от 20.09.2016г. в кабинет 1322 А при инспектор Антоанета-Ал Хусари.

ДАТИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ - ЕСЕННА СЕСИЯ

 

/10.09.2016/ 

СЕСИЯ МАГИСТРИ ГУД И КСИ - new

СЕСИЯ БАКАЛАВРИ КСИ - new

 

/10.08.2016/

НА 01.09.2016  стартира приема на документи за магистърски програми. За повече информация, вижте в съответното меню на страницата ни - Кандидат студенти.

 

/04.07.2016/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЛЯТНА ПРАКТИКА за студенти 2-ри курс ИТИ, 2-ри курс КСИ,
3-ти курс КСИ