МАГИСТРИ

http://cs.tu-sofia.bg/userfiles/pages/_resized/admissions_137x114.jpg

За специалности:   
" Компютърно и софтуерно инженерство" - Редовно държавна поръчка

 " Компютърно и софтуерно инженерство" - Редовно платено обучение

 " Графичен и WEB дизайн" - Редовно платено обучение

 

За кандидатстване в ОКС "магистър" специалност "КСИ" и ГУД“

  • Заявление по образец – попълнено ръчно или на MS Excel, подписано с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

 Заявлението може да си свалите от тук>>

Завършилите специалности "КСТ" и  „КСИ“, ОКС "бакалавър" във ФКСТ при ТУ-София, заверяват заявлението в учебната канцелария и не представят копие от диплома за степен "бакалавър", академична справка или уверение.

  • Заявление за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект през 1 семестър.

Заявление за специалност КСИ -  може да си свалите от тук >>

Заявление за специалност Графичен и уеб дизайн може да си свалите от тук >>

  • За специалност КСИ” - копие от диплома за завършена ОКС „бакалавър” от професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ за завършилите специалност „КСТ” в други Университети или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена. Ако студентът е завършил сродна специалност, но от същото професионално направление,  подава задължително копие от диплома и копие от приложение към дипломата или академична справка за определяне на балообразуващите дисциплини.
  • За специалност ГУД“ - копие от диплома за завършена ОКС „бакалавър” за завършилите специалности от професионални направления: 5. Технически науки и 8. Изкуства или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена.
  • Копие от статии, отпечатани в реферирани периодични издания и сборници на научни конференции в областта на компютърните технологии. Ако статиите са приети за печат се представя служебна бележка – за спец. „КСИ“ .
  • Служебна бележка за участие в научни проекти и договори, свързани с компютърните технологии – за спец. „КСИ“.
  • Служебна бележка за участие в научни проекти, договори и изложби, свързани с графичен дизайн и изкуства – за спец. „Графичен и web дизайн“.
  • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

За колкото специалности кандидатствате, толкова попълнени заявления за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект подавате  !!!

Приетите студенти в магистърските програми задължително при записването си ще попълват декларация с текст, че са запознати, че МАГИСТЪРСКАТА програма е с РЕДОВНА форма на обучение и присъствието на лекции и упражнения /от понеделник до петък/ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО /съгл. чл.90, ал.1, т.3, Раздел Четвърти от ПУиД на ТУ-София/.

Документите се подават в каб. 1441, с работно време понеделник-петък от 09.00 до 16.00 ч в срок от 16.09.2019 до 02.10.2019 г. вкл. Телефон за връзка 02 965 24 84.