Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване

 

 • За специалности:   
  " Компютърно и софтуерно инженерство"   и
  " Графичен
  и WEB дизайн"

За кандидатстване в ОКС "магистър" специалност "КСИ" и ГУД“

 • Заявление по образец – попълнено ръчно или на MS Excel, подписано с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

 Заявлението може да си свалите от тук>>

Завършилите специалности "КСТ" и  „КСИ“, ОКС "бакалавър" във ФКСТ при ТУ-София, заверяват заявлението в учебната канцелария и не представят копие от диплома за степен "бакалавър", академична справка или уверение.

 • Заявление за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект през 1 семестър.

Заявление за специалност КСИ може да си свалите от тук >>

Заявление за специалност Графичен и уеб дизайн може да си свалите от тук >>

 • За специалност КСИ” - копие от диплома за завършена ОКС „бакалавър” от професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ за завършилите специалност „КСТ” в други Университети или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена. Ако студентът е завършил сродна специалност, но от същото професионално направление,  подава задължително копие от диплома и копие от приложение към дипломата или академична справка за определяне на балообразуващите дисциплини.
 • За специалност ГУД“ - копие от диплома за завършена ОКС „бакалавър” за завършилите специалности от професионални направления: 5. Технически науки и 8. Изкуства или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена.
 • Копие от статии, отпечатани в реферирани периодични издания и сборници на научни конференции в областта на компютърните технологии. Ако статиите са приети за печат се представя служебна бележка – за спец. „КСИ“ .
 • Служебна бележка за участие в научни проекти и договори, свързани с компютърните технологии – за спец. „КСИ“.
 • Служебна бележка за участие в научни проекти, договори и изложби, свързани с графичен дизайн и изкуства – за спец. „Графичен и web дизайн“.
 • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

За колкото специалности кандидатствате, толкова попълнени заявления за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект подавате  !!!

 

Документи за кандидатстване в ОКС "магистър" специалност "КСИ" след завършен изравнителен курс на обучение и завършено допълващо обучение след професионален бакалавър

 • Заявление по образец – попълнено ръчно или на excel, подписано с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

Заявлението за завършилите изравнително обучение

може да си свалите от тук >>

Заявлението за завършилите допълващо обучение след професионален бакалавър може да си свалите от тук>>

 • Заявление за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект през 1 семестър /съвпада със заявлението за специалност “КСИ”/.
 • За завършилите изравнително обучение, копие от диплома за степен „бакалавър/магистър” от професионалните области (Природни науки, Технически науки, Икономика, Аграрни науки, Сигурност и отбрана, Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални и стопански науки, Изкуства). В случай, че дипломата още не е издадена се представя академична справка.
 • За завъшилите допълващо обучение след професионален бакалавър, копие от диплома за степен "професионален бакалавър" в професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника". В случай, че дипломата още не е издадена се представя академична справка.
 • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

Приетите студенти в магистърските програми задължително при записването си ще попълват декларация с текст, че са запознати, че МАГИСТЪРСКАТА програма е с РЕДОВНА форма на обучение и присъствието на лекции и упражнения /от понеделник до петък/ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО /съгл. чл.90, ал.1, т.3, Раздел Четвърти от ПУиД на ТУ-София/.

Документите се подават в каб. 1441, с работно време понеделник-петък от 09.00 до 16.00 ч в срок до 04.10.2017 г. вкл.