НОВИНИ
СПРАВОЧНИК ЗА ПЪРВОКУРСНИКА
Прочети повече тук

Документи за кандидатстване

 

http://cs.tu-sofia.bg/userfiles/pages/admissions.jpg

 • За специалности:   
  " Компютърно и софтуерно инженерство"   и
  " Графичен WEB дизайн"

За кандидатстване в ОКС "магистър" спец. "КСИ" и „Графичен и web дизайн“

 • Молба по образец – попълнена ръчно или на MS Excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

 Молбата може да си свалите от тук >>.

Завършилите специалност "КСТ", ОКС "бакалавър" във ФКСУ, ТУ-София заверяват молбата в учебната канцелария и не представят копие от диплома за степен "бакалавър", академична справка или уверение.

 • Молба за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект през 1 семестър.

Молбата за специалност КСИ може да си свалите от тук >>  

Молбата за специалност Графичен и web дизайн може да си свалите от тук >>

За колкото специалности кандидатствате, толкова попълнени молби за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект подавате  !!!

 • Копие от диплома за степен „бакалавър” за завършилите специалност „КСТ” в други Университети или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена. Ако студентът е завършил сродна специалност подава задължително копие от диплома и копие от приложение към дипломата или академична справка за определяне на балообразуващите дисциплини – за спец. „КСИ“ .
 • Копие от диплома за степен „бакалавър” за завършилите специалности от професионални направления: 5. Технически науки и 8. Изкуства или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена – за спец. „Графичен и web дизайн“.
 • Копие от статии, отпечатани в реферирани периодични издания и сборници на научни конференции в областта на компютърните технологии. Ако статиите са приети за печат се представя служебна бележка – за спец. „КСИ“ .
 • Служебна бележка за участие в научни проекти и договори, свързани с компютърните технологии – за спец. „КСИ“.
 • Служебна бележка за участие в научни проекти, договори и изложби, свързани с графичен дизайн и изкуства – за спец. „Графичен и web дизайн“.
 • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

 

За кандидатстване в ОКС "магистър" след завършена степен "професионален бакалавър"

 • Молба по образец – попълнена ръчно или на excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

Молбата може да си свалите от тук >> 

 • Молба за избираем курсов проект през 1 семестър

Молбата може да си свалите от тук >> 

 • Копие от диплома за степен "професионален бакалавър" в професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника". В случай, че дипломата още не е издадена се представя академична справка.
 • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

 

За кандидатстване в ОКС "магистър - изравнително обучение" при завършена степен "бакалавър/магистър" от други професионални области

 • Молба по образец – попълнена ръчно или на excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

Молбата може да си свалите от тук>>

 • Копие от диплома за степен „бакалавър/магистър” от професионалните области (Природни науки, Технически науки, Икономика, Аграрни науки, Сигурност и отбрана, Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални и стопански науки, Изкуства). В случай, че дипломата още не е издадена се представя академична справка.
 • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

 

За кандидатстване в ОКС "магистър" след завършено изравнително обучение

 • Молба по образец – попълнена ръчно или на excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

Молбата може да си свалите от тук >>.

 • Копие от диплома за степен „бакалавър/магистър” от професионалните области (Природни науки, Технически науки, Икономика, Аграрни науки, Сигурност и отбрана, Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални и стопански науки, Изкуства).
 • Молба за избираеми дисциплини и курсов проект през 1 семестър.

Молбата за специалност КСИ може да си свалите от тук >>  

Молбата за специалност Графичен и web дизайн може да си свалите от тук >> 

 • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

 

За кандидатстване в ОКС "магистър" след завършенo допълващо обучение след степен "професионален бакалавър"

 • Молба по образец – попълнена ръчно или на excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

Молбата може да си свалите от тук >>

 • Молба за избираема дисциплина, две курсови работи и курсов проект през 1 семестър

Молбата може да си свалите от тук >>

 • Копие от диплома за степен "професионален бакалавър" в професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника".
 • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

Документите се подават в каб. 1441, с работно време понеделник-петък от 09.00 до 16.00 ч