Информационни дни

                                 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Информационен ден на 17.12.2012 год.

На 17 декември тази година ФКСУ на ТУ-София проведе Информационен ден по проект BG051 PO001-4.3.04-0044, „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки””. Схемата, по която ще се реализира проектът е BG051 PO001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез МОМН. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е една от най-големите за този тип проекти: 790 628.81 лева.

Ръководител на проекта е Деканът на Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ) на ТУ-София: проф. д-р инж. Огнян Наков.

За по- качествено и гъвкаво дистанционно обучение през целия живот на човека, проектът  има за цел  създаване към Университетския център за образователни и иновационни проекти на високотехнологична инфраструктура, базирана на електронни ресурси, виртуални лаборатории, учебни програми и богато електронно учебно съдържание. Ще бъде изградена платформа за управление на обучението и знанието, както и  хранилища за електронни ресурси. Ще се интегрирани софтуерни средства за разпознаване на образи, комуникационни канали и ще се създадат виртуални лаборатории, които да предоставят хардуерни и софтуерни ресурси с отдалечен достъп.

 

Информационен ден със студенти на 26.02.2013 год.

Факултетът по компютърни системи и управление (ФКСУ)  на Техническия Университет-София  ще бъде IT лидер в областта на дистанционното обучение по Компютърни науки.