Дейности

                                 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Дейности:

– Частично изграждане на инфраструктура за електронни форми на дистанционно обучение към университетския Център за образователни и иновационни проекти.
– Създаване на учебна бакалавърска и магистърска програма по „Компютърни науки” с електронни форми на дистанционно обучение.
– Платформа за управление на обучението и знанието и изграждане на хранилища за електронни ресурси.
– Разработване на електронни форми на учебно съдържание.
– Обучение на преподаватели, административен и технически персонал за създаване на електронно съдържание на учебни курсове и използване на различни видове услуги и инфраструктура.
– Организиране на обучение на лица от целевите групи в различни електронни форми на дистанционно обучение.
– Разпространение на резултатите от проекта.