ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки””

                                 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

  • Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение
  • Мярка на област на въздействие 4.3: Развитие на системата за учене през целия живот 
  • Бенефициент: Технически университет - София, чрез Факултет Компютърни системи и управление
  • Ръководител на проекта: проф. д-р Огнян Наков

  • Срок за изпълнение: 10.10.2012 - 10.10.2014 г.

  • Обща стойност: 790 628,81 лв.
 

Цел на проекта:

Основната цел е да се подпомогне инженерната специалност „Компютърни науки“ с различни формални и неформални електронни форми на обучение, които да допринесат за по-качествено и гъвкаво обучение през целия живот на човек.

Целеви групи

  • Основна целева група:
Студенти от ФКСУ в ОКС ‘бакалавър’ и ‘магистър’ в професионалните направления КСТ.
 
  • Допълнителна целева група:
Представители на преподавателския, административния и техническия състав във ФКСУ.
 

Непряко се обхващат всички потенциални и фактически студенти и преподаватели на ТУ-София, които в бъдеще желаят да разработват и прилагат в своята работа електронни форми за дистанционно обучение.

 

Индикатори за изпълнение – основни резултати от  проекта:

– разработване на бакалавърска и магистърска програма по „Компютърни науки” за електронни форми на дистанционно обучение;
– създаване над 150 вида електронни ресурси от базови и специализирани електронни курсове в областта на компютърните науки;
– създаване на две виртуални лаборатории по „Високопроизводителни изчисления и GRID технологиите“ и  „Управление на системи в реално време“;
– модернизиране на зала с високотехнологични решения за видеоконферентни връзки и възможност за създаване на висококачествени видео ресурси.