Такси


Такси за учебна 2021 / 2022 година

Държавна такса за кандидатстване - 40 лв.

Държавна поръчка, спец. „КСИ” - 375 лв./семестър

Платено обучение ОКС „магистър” на български език,
спец. „КСИ” и „ГУД” (съгл. чл. 95 ал. 4 от ЗВО) - 1800 лв./семестър

Специалност „Графичен и  web дизайн” няма обучение по държавна поръчка.

Всички такси са с включен ДДС.

Таксите се внасят в касата на ТУ-София (стая 1337, блок 1) само чрез POS терминал.

Възможно е плащането на таксата да се извършва и през e-pay или b-pay. За повече информация вижте на сайта на ТУ-София.

Възможно е и разсрочено плащане. За повече информация вижте на сайта на ТУ-София или направете справка в каб.1337.