Специалности

Кандидат студентски прием за учебната 2016/2017  за следните специалности:

·         Магистър-инженер "Компютърно и софтуерно инженерство"

·         Магистър-инженер "Графичен и web дизайн"

Обучение в магистърските програми КСИ и ГУД ще има само, ако желаещите са повече от 30 човека за всяка от специалностите. 


Магистър-инженер "Компютърно и софтуерно инженерство"

·         за завършили бакалавърска степен по Компютърни системи и технологии в ТУ – София или аналогична специалност в други университети на страната.

·         за завършили степен "професионален бакалавър" в професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника". В този случай обучението е 2.5 години и е само платено.

·         за завършили бакалавърска степен (или магистър) по друга специалност. В този случай следва да се премине изравнителен, едногодишен двусеместриален курс като обучението е само платено.


Магистър-инженер "Графичен и web дизайн"

·         за завършили бакалавърска и/или магистърска степен по специалности от професионални направления: 5. Технически науки и 8. Изкуства.

·         за завършили бакалавърска степен (или магистър) по други направления. В този случай следва да се премине изравнителен, едногодишен двусеместриален курс като обучението е само платено.

 

Обучението във всички специалности е само редовно.

Обучението в специалност  "Графичен и web дизайн" е само платено.

Обучението в специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” е в две форми: държавна поръчка и платено обучение

Продължителността на обучението е 1,5 години (3 семестъра).

Възможно е обучение по индивидуален план.


За по-подробна информация може да разгледате учебните планове  и кратки характеристики на изучаваните дисциплини на:

 - Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"

 - Специалност "Графичен и web дизайн"