НОВИНИ
СПРАВОЧНИК ЗА ПЪРВОКУРСНИКА
Прочети повече тук

Условия за кандидатстване

  • Обучение в ОКС магистър по "Компютърно и софтуерно инженерство
     
  • Обучение в ОКС магистър по "Графичен и web дизайн"

Обучение в ОКС магистър по "Компютърно и софтуерно инженерство" 

За обучение в ОКС „магистър” могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен по специалност „Компютърни системи и технологии” в Технически университет – София или аналогична специалност в други университети в страната или чужбина, степен "професионален бакалавър" в професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", както и завършили бакалавърска степен (или магистър) по друга специалност. Ако кандидатите не притежават бакалавърска степен по специалност „Компютърни системи и технологии” в Технически университет – София или аналогична специалност в други университети в страната или чужбина, следва да се премине изравнителен, едногодишен курс.

За обучение в ОКС „магистър” и ОКС "магистър" - изравнително обучение се приемат документите на завършили, чиито среден успех е не по-малък от добър. Средният успех се формира като средноаритметично от средния успех от следването и оценката (оценките) от дипломната защита или държавния изпит.

След завършено изравнително обучение, продължението в магистърска програма става срещу заплащане. Допуска се обучение по държавна поръчка, само при наличие на свободни места след първо класиране.

Завършилите ОКС „професионален бакалавър” могат да кандидатстват и в ОКС „бакалавър” по ред, определен от Правилника на ТУ-София.


Обучение в ОКС магистър по „Графичен и web дизайн”

За обучение в  ОКС магистър по „Графичен и web дизайн” могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен по специалности от професионални направления 5. Технически науки и 8. Изкуства.

Ако кандидатите не притежават бакалавърска степен по специалности от професионални направления 5. Технически науки и 8. Изкуства, следва да се премине изравнителен, едногодишен курс.