Правила за класиране

Класирането се извършва по специалности в ред на намаляване на бала.

Студентите държавна поръчка или платено обучение участват във второ класиране (ако има такова) без да подават допълнителни документи. При това мястото им в платеното обучение се пази, без да са се записали до края на кампанията. Ако няма второ класиране или не бъдат класирани в държавна поръчка, те имат възможност да се запишат в платено обучение по време на срока, обявен за второ класиране.

Класиране за ОКС магистър по "Компютърно и софтуерно инженерство" - едногодишно обучение

Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:

- Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен бакалавър, умножен по 10 . Максимален брой точки – 60 .

-  Оценката от дипломната работа, умножена по 2 . Максимален брой точки – 12 .

- Сумата от оценките по 3 предмета , изучавани в курса на обучение за степен „бакалавър”: „Математика 1”, „Математика 2” и „Програмиране и използване на компютри 2”. Максимален брой точки – 18 .

- Защитена дипломна работа на първа сесия за защита за текущата учебна година в спец. „КСИ” или „ИТИ" в ТУ-София – 6 точки.

- Завършена бакалавърска степен спец. „КСИ” или „ИТИ" в ТУ-София – 3 точки.

- Участие в научна конференция, публикувани статии в реферирани списания у нас и в чужбина, свързани с компютърните технологии. Статиите задължително трябва да са рецензирани. Не се приемат статии, публикувани в пресата. Всяка статия носи по една точка. Участие в научни проекти и договори, свързани с компютърните технологии. Проектите и договорите трябва да бъдат с научен или научно-приложен характер. Не се зачитат чисто приложни системи. Максимален брой точки - 1 .

МАКСИМАЛЕН БАЛ: 100 точки.

Класиране за ОКС магистър по "Компютърно и софтуерно инженерство" - двугодишно обучение

Състезателният бал се формира от средния успех на завършената бакалавърска, магистърска степен или степен "професионален бакалавър" и оценката на държавен изпит/дипломна работа. Минималният успех на кандидатите трябва да бъде добър.

Класиране за ОКС магистър "Графичен и web дизайн"

Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:

- Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен бакалавър, умножен по 10 . Максимален брой точки – 60 .

- Оценката от дипломната работа, умножена по 5. Максимален брой точки: 30.

- Завършена бакалавърска степен в сферата на графичния дизайн и изкуства: 5 точки.

- Участие в научни проекти и договори, свързани с графичен дизайн и изкуства. Проектите и договорите трябва да бъдат с научен или научно-приложен характер. Максимален брой точки: 5.

МАКСИМАЛЕН БАЛ: 100 точки.