История на ФКСУ и катедра "Компютърни системи"

Бързото развитие и усъвършенстване на компютърните технологии, както и големия брой IT фирми, работещи в областта на създаване и приложение на компютърни и информационни технологии, налага необходимост от високо квалифицирани професионалисти, използващи съвременните технологични иновации. Тъй като търсенето на добре подготвени професионалисти в областта на компютърните науки е много голямо във всички области на техниката, науката, икономиката, образованието, медицината, транспорта и др. интересът към обучение във ФКСУ е много голям.

Факултет „Компютърни системи и управление” (ФКСУ) е основан през 1987 г. и е един от най-големите факултети в Технически университет – София. В него работят 23 хабилитирани преподаватели – 3 професори и 2 0 доценти, 23 главни асистента и 11 асистента, 4 инженери и 8 души административен персонал.

Във ФКСУ се обучават над 1600 студенти, от които около 1300 са бакалаври, а над 300 са магистри. Всяка година във ФКСУ се дипломират около 200 инженери – бакалаври и около 70 инженери – магистри. Докторантите, обучавани във ФКСУ са около 40.

Преподавателите от ФКСУ обучават студенти от останалите базови факултети в Технически университет – София (ФТК, ФЕТТ, ЕФ, ТФ, СФ), както и от трите факултета за чуждоезиково обучение (ФАИО, ФаГИОПМ, ФФОЕ) като отговарят и провеждат обучението по специални дисциплини, съответстващи на научното им направление.

Преподавателите от ФКСУ активно участват в обучението към сектор ССДО/ЦНО при ТУ-София, а също и в обучението в Професионалната гимназия по Компютърни технологии и системи – гр. Правец. В структурата на ФКСУ има 2 катедри: катедра „Kомпютърни системи”, основана през 1969 г., и катедра „Програмиране и компютърни технологии”, основана през 1984 г.

  • Катедра „Компютърни системи” обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени магистър и бакалавър по 7 специалности, чиято цел е да осигури на студентите най-съвременни знания в областта на компютърните инженерни науки и усъвършенствани умения, изисквани от днешния конкурентен пазар за успешна професионална реализация.
  • Катедра „Програмиране и компютърни технологии” (pct.tu-sofia.bg) осигурява и провежда обучението по програмиране и информатика за всички професионални направления в ТУ – София, а също и обучението по 2 от предлаганите във факултета специалности за образователно-квалификационна степен магистър.

 

Бивши и настоящи ръководители на катедра "Компютърни системи"

  • От 1969 до 1992 - проф. д.т.н. Борис Боровски
  • От 1992 до 1996 - проф. д.т.н. Боян Янков
  • От 1996 до 2000 - доц. д-р Васил Василев
  • От 2000 до 2004 - доц. д-р Ради Романски
  • От 2004 - 2015  проф. д-р Пламенка Боровска
  • От 2015 - сега проф. д-р Милена Лазарова
 

     

 

 

 

 

проф.  д.т.н.   Борис    Боровски      

проф. д.т.н. Боян Янков

 

доц. д-р Васил Василев

доц. д-р Ради Романски

проф. д-р Пламенка Боровска