Научна дейност

Печатни издания


Актуални проекти


  • Проект Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки"


 
 

Подписан е договор за срок от 24 месеца между Факултет Компютърни системи и управление, ТУ-София и МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ръководител на проекта: проф. д-р Огнян Наков


Катедра КС участва в международен проект „БЪДЕЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТИНГ: КАК ДА ПОДПОМАГАМЕ УЧЕНЕТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И НА ВСЯКО МЯСТО”. В проекта са включени 67 университета и 35 фирми от България и чужбина. Координатор е Русенският университет. Проектът е с продължителност 3 години: от 10.2013 до 09. 2016.

Основна цел на проекта е повишаване на качеството на компютърното образование посредством споделяне на нови знания, обсъждане на нови методологии за преподаването им, въвеждане на иновационни образователни технологии и подкрепа на разпространението на добри практики между всички страни-партньори.

Продуктите на проекта ще са от полза за всички страни, участващи в образованието по компютинг като:

  • Университети и национални институции, разработващи политики в областта на образованието по компютинг;
  • Университетски преподаватели, които са лектори/обучители в областта на компютинга;
  • Студенти бакалаври, магистри и докторанти  по компютинг;
  • Изследователски институти и центрове по компютинг;
  • Компании и МСП в областта на компютинга.

Проектът ще промени методологията на обучение на компютърни специалисти, ще приложи най-съвременни технологии в образованието и ще работи за по-тясно сътрудничество между университети, изследователски институти и промишленост.

Повече информация за проекта може да намерите тук. http://fetch.ecs.uni-ruse.bg, а постера можете да изтеглите оттук.

 


На 24 и 25 юни 2015 година в Дъблин, Ирландия беше проведена среща по проекта БЪДЕЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТИНГ: КАК ДА ПОДПОМАГАМЕ УЧЕНЕТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И НА ВСЯКО МЯСТО” / FETCH (Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere), в който като партньор участва и Технически университет - София.


В срещата участваха 80 представители от 54 партньорски институции от 30 европейски страни.

В приложения файл е информация за проведените мероприятия на срещата и главните резултати от проекта.  >> виж тук
 

На 25 и 26 юни 2015 г. в Дъблин, Ирландия беше проведена 16-тата по ред международна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech’15, заедно със съпровождащо събитие Second workshop “Advances in high performance information services for digital, multilingual education (AHPISDME)”.


В приложения файл се съдържа информация за конференцията. >>виж тук


Минали проекти


  • Проект Blue Vision

Проект Blue Vision (обработване на мултиспектрални данни от дистанционно сондиране на Земята) има за цел да детектира и предотврати природни бедствия посредством дистанционни наблюдения на земната повърхност.

  • Проект TRICE (Training, Research, Innovations in Computer Education)

Проектът TRICE (Training, Research, Innovations in Computer Education) има за цел да подобри взаимодействието и сътрудничеството между университетите от една страна и компаниите и фирмите в областта на информационните технологии и компютърното инженерство, от друга. Катедрата "Компютърни Системи" е един от 70-те партньори по този европейски проект.

  • Научно-изследователски проекти към НИС – ТУ-София:

548 НИ-9 “Проблеми с идентификацията на контролирани събития в системите за сигурност”, ръководител доц.д-р Асен Тодоров

549 НИ-9 “Изследване на протоколи за маршрутизация”, ръководител доц. д-р Н. Николов

550 НИ-9 “Неконвенционални компютърни архитектури за провеждане и анализ на паралелни изчисления”, ръководител доц. д-р О. Наков

582 ПД “Паралелни компютърни архитектури с многонишкова обработка”, ръководител доц. д-р Пламенка Боровска

613 ИМ-9 “Университетска информационна система – модул Научна и приложна дейност”, ръководител доц. д- р Ангел Ангелов

411 НК-9 “Единна среда за провеждане и анализ на алгоритми”, ръководител доц. д-р О. Наков

409 НК-9 “Изследване на влиянието на характеристиките на компютърна мрежа на мултикомпютърни платформи върху бързодействието на паралелни алгоритми”, ръководител доц. д-р Пламенка Боровска

599 НФ-9 Проект за частично финансиране на втора международна научна конференция “Компютърни науки 2005”, ръководител доц. д-р Пламенка Боровска