Докторски програми

Докторски програми за придобиване на образователни и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" се предлагат в следните научни специалности:

  • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
  • Автоматизация на области от нематериалната сфера
  • Автоматизация на производството
  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
  • Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
  • Компютърни системи, комплекси и мрежи
  • Системи с изкуствен интелект
  • Системно програмиране

За повече информация се обръщайте към отдел "Докторанти", маг. инж. Мадлен Левкова, Кабинет: 2312, Тел.: 2592, е-mail: madlen@tu-sofia.bg