Магистърски програми

Магистърското обучение във ФКСТ се провежда по специалностите:

  • „Компютърно и софтуерно инженерство”
  • „Графичен и web дизайн”

Специалността „Компютърно и софтуерно инженерство” с продържителност на обучението 1 година (два семестъра) е предназначени за студенти, завършили образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления в област 5. Технически науки, 4.5 Математика и 4.6 Информатика и компютърни науки.

Специалността „Компютърно и софтуерно инженерствос продържителност на обучението 2 години (четири семестъра) е предназначени за студенти, завършили образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления в област 4.1 Физически науки и 9. Сигурност и отбрана.

Предлаганата специалност за магистри има за цел да задълбочи и разшири познанията и уменията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение. Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини, позволяващи на студентите гъвкавост при определяне на изучаваните предмети в зависимост от личната им професионална ориентация, предпочитания и интереси.

За по-подробна информация може да разгледате учебните планове  и кратки характеристики на изучаваните дисциплини на:

 - Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"

 - Специалност "Графичен и web дизайн"