Магистърски програми

Магистърското обучение във ФКСТ се провежда по специалностите:

  • „Компютърно и софтуерно инженерство”
  • „Графичен и web дизайн”

Специалностите „Компютърно и софтуерно инженерство”  е предназначени за студенти, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” или аналогични на нея. Обучението е с продължителност 1 годинa и е организирано в три семестъра. Предлаганита специалност за магистри има за цел да задълбочи и разшири познанията и уменията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение. Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини, позволяващи на студентите гъвкавост при определяне на изучаваните предмети в зависимост от личната им професионална ориентация, предпочитания и интереси.

За по-подробна информация може да разгледате учебните планове  и кратки характеристики на изучаваните дисциплини на:

 - Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"

 - Специалност "Графичен и web дизайн"