Магистърски програми

Магистърското обучение във ФКСТ се провежда по специалностите:

Магистър-инженер "Компютърно и софтуерно инженерство" - едногодишно обучение

  • Предназначена е за завършили бакалавърска и/или магистърска степен от всички професионални направления от област 5. Технически науки, професионално направление 4.5 Математика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.
  • Обучението трае 1 година (2 семестъра)
  • Има държавна поръчка и платено обучение.

Магистър-инженер "Компютърно и софтуерно инженерство" - двугодишно обучение

  • Предназначена е за завършили бакалавърска и/или магистърска степен по специалности от професионални направления в области 4.1 Физически науки и 9. Отбрана
  • Обучението трае 2 години (4 семестъра)
  • Платено обучение.

Магистър-инженер "Графичен и web дизайн" – едногодишно обучение

  • Предназначена е за завършили бакалавърска и/или магистърска степен от всички професионални направления от област 5. Технически науки и 8. Изкуства
  • Обучението трае 1 година (2 семестъра)
  • Платено обучение.

Предлаганите специалности за магистри имат за цел да задълбочат и разширят познанията и уменията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение. Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини, позволяващи на студентите гъвкавост при определяне на изучаваните предмети в зависимост от личната им професионална ориентация, предпочитания и интереси.

За по-подробна информация може да разгледате учебните планове и кратки характеристики на изучаваните дисциплини на:

 - Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" едногодишно обучение

 - Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" двугодишно обучение

 - Специалност "Графичен и web дизайн"